(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły mieści się w Łodygowicach. Naszymi uczniami są dzieci i młodzież z terenu gminy i okolic. Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy akceptują wizję szkoły przyjaznej, umożliwiającej wszechstronny i pełny rozwój w poczuciu bezpieczeństwa. Ważne są dla nas następujące wartości: szacunek dla siebie i innych, współpraca i wspieranie się całego środowiska oraz wiara w możliwości naszych uczniów. Szczycimy się kreatywnością wychowanków, sukcesami życiowymi absolwentów oraz twórczymi i kompetentnymi nauczycielami.

Jesteśmy po to, aby:

 • wychować kulturalnego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym
 • wpajać system wartości ogólnoludzkich
 • kształtować tolerancję
 • eliminować agresję
 • nauczać pracy nad sobą
 • kształtować umiejętności interpersonalne
 • kształtować otwartość na potrzeby innych
 • wzbudzać zainteresowania, rozwijać uzdolnienia
 • promować zdrowy styl życia.

Dodatkowo:

Hołdujemy wybranym wartościom systemu oceniania kształtującego:

 • w ZSO wszyscy przestrzegamy zasad wzajemnej podmiotowości w nauczaniu i wychowaniu
 • wzajemna współpraca i wspieranie się całego środowiska stanowi o kulturze pracy w ZSO
 • W ZSO stosujemy zasadę GÓRA – DÓŁ, DÓŁ – GÓRA we wszystkich relacjach pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami i dyrekcją
 • za podstawowe narzędzie komunikacji interpersonalnej w ZSO służy nam informacja zwrotna
 • tworzymy zgrany kolektyw uczniów i nauczycieli pozwalający nam cieszyć się wspólnie odkrywanym światem
 • dzięki elementom oceniania kształtującego uczymy, jak się uczyć przez całe życie i na całą szerokość życia
 • uwzględniamy trzy główne elementy oceniania kształtującego:
  • jasno określony cel
  • kryteria oceny
  • informację zwrotną.

Absolwent naszej szkoły jest:

 • komunikatywny, tzn.:
  • łatwo nawiązuje kontakty z otoczeniem
  • umie słuchać
  • umie rozładować napięcie emocjonalne
  • radzi sobie ze stresem
  • umie jasno, zdecydowanie, otwarcie wyrażać swoje myśli
  • jest otwarty w relacji z innymi
  • nie unika rozmowy o swoich problemach
  • jest asertywny - umie asertywnie odmawiać
 • kulturalny, tzn.:
  • odnosi się z szacunkiem do innych
  • zna kulturę i tradycje swojego regionu
  • umie się zachować w miejscach publicznych
  • zna tradycje szkoły i identyfikuje się z nimi
  • jest gospodarzem w swojej szkole
 • wyedukowany, tzn.:
  • jest przygotowany do wejścia na kolejny stopień edukacji
  • umie samodzielnie myśleć i działać
  • pracuje w grupie
 • rozwija swoje talenty i zainteresowania, tzn.:
  • radzi sobie w trudnych sytuacjach-w sposób twórczy rozwiązuje problemy
  • umie się uczyć - dobrze planuje i organizuje swoją naukę
  • umie oceniać swoją wiedzę
  • wykorzystuje w swojej pracy elementy oceniania kształtującego
 • zdrowy i wysportowany, tzn.:
  • uczestniczy w programach profilaktycznych dot. zdrowia
  • dba o swoją kondycję fizyczną
  • zna potrzeby swojego organizmu
  • mądrze gospodaruje czasem wolnym
  • czynnie uprawia sport i turystykę
  • posiada wiedzę na temat negatywnych skutków uzależnień

SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY W OPARCIU O POSZCZEGÓLNE OBSZARY

Obszar I
Działalność wychowawcza szkoły

 1. Budowanie przyjaznego i pozytywnego klimatu w szkole
  • dbałość o prawidłowe relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami (przestrzeganie Statutu szkoły, elementów oceniania kształtującego)
  • kultywowanie tradycji szkolnej (organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym)
  • podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji
  • wspólne organizowanie imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych, np. tradycje świąteczne, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, ogniska, studniówka, apele.
 2. Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi
  • zapewnienie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum
  • współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i charytatywną
  • diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacje w miarę potrzeb.
 3. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku
  • zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa:
   • planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP
   • wymiana sprzętu szkolnego
   • przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa
   • przeprowadzenie próbnej ewakuacji
  • zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach:
   • organizowanie szkoleń i kursów BHP dla nauczycieli
   • utrzymanie ścisłej współpracy ze służbą zdrowia i pielęgniarka szkolną
   • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
   • zakup koniecznych środków medycznych niezbędnych w czasie udzielania pierwszej pomocy
  • zapewnienie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów uczniów:
   • utrzymanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozwiązywania problemów indywidualnych uczniów
   • organizacja warsztatów i spotkań z psychologiem dla nauczycieli, uczniów i rodziców
   • udostępnianie informacji na temat organizacji zwalczających agresję, przemoc w rodzinie, niosących pomoc uzależnionym
  • współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych, np. konsultacje z PPP, Komendą Policji, Sądem Rodzinnym i Nieletnich
  • podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, ocena ich skuteczności i ewentualna modyfikacja
  • profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie
  • propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych (np. realizacja projektów edukacyjnych).

Obszar II
Działalność dydaktyczna szkoły

 1. Analiza wyników: egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego
  • udział szkoły w próbnych: egzaminach, opracowanie wniosków i ich wdrożenie
  • analiza wyników egzaminów dokonywana z wykorzystaniem różnych metod
  • analiza i wykorzystanie wyników: egzaminów do pracy dydaktycznej w celu podniesienia wyników nauczania
  • wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów przez poszczególnych nauczycieli w celu podniesienia poziomu kształcenia.
 2. Nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów
  • realizacja przyjętych elementów oceniania kształtującego (cele lekcji, kryteria oceniania, informacja zwrotna) w celu poprawienia efektywności procesu nauczania
  • analiza osiągnięć uczniów, formułowanie i wdrażanie wniosków, stymulacja w celu osiągnięcia wyższych wyników
  • motywowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, (np. prezentacja osiągnięć finalistów i laureatów, praca indywidualna z uczniem zdolnym).
  • indywidualizacja procesu nauczania
  • kształcenie umiejętności: świadomego wykorzystania informacji, które niosą ze sobą realizowane elementy OK, a także określania przez ucznia poziomu swojej wiedzy na podstawie wyników oceniania, umiejętności planowania swojego indywidualnego procesu uczenia się.
 3. Aktywność uczniów
  • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów
  • przystępowanie do projektów edukacyjnych
  • stosowanie aktywizujących metod nauczania
  • realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich, np. projekty Samorządu Uczniowskiego, samorządów klasowych, wycieczki szkolne, itp.

Obszar III
Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 1. Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły
  • stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami, np. ustalenie form i terminów spotkań, stały przepływ informacji o wynikach nauczania (dziennik internetowy, tabele ocen, zeszyty uwag, itp.)
  • pobudzanie aktywności rodziców, np. zapraszanie rodziców do pracy w zespołach, zapraszanie do udziału w uroczystościach szkolnych, wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły
  • informowanie „na bieżąco” rodziców o zmianach w dokumentacji szkoły
  • prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły (bieżąca informacja o prowadzonych działaniach, inicjatywach, zapoznanie rodziców z efektami dokonanych pomiarów)
  • zapewnienie rodzicom udziału w procesie decyzyjnym (zasięganie opinii w sprawach uczniów, szkoły, planowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i oczekiwanej pomocy rodziców, wspólna ocena działań)
  • pogłębianie pedagogizacji rodziców.
 2. Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji polityki oświatowej
  • opracowanie projektu organizacyjnego szkoły wraz z aneksami uwzględniającymi wprowadzane zmiany
  • konstruowanie budżetu placówki
  • kontrola działalności szkoły
  • ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • kontrola interwencyjna
  • działania wspierające
  • szkolenia OKE
  • szkolenia dotyczące wykorzystania programów unijnych.

Obszar IV
Zarządzanie i organizacja

 1. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.
  • aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja
  • zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego
  • udostępnienie dokumentacji prawnej w bibliotece szkolnej, sekretariacie
  • udostępnienie najważniejszych dokumentów prawa szkolnego na stronie internetowej szkoły
  • tworzenie spójnego programu:
   • monitorowanie realizacji: Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania
   • monitorowanie spójności dokumentów szkolnych
  • praca w zespołach wychowawczych, przedmiotowych w celu rozwiązywania problemów szkoły i doskonalenia efektów jej pracy
  • sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna prowadzona z udziałem nauczycieli i wykorzystanie wniosków do planowania rozwoju szkoły).
 2. Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym i wychowawczym.
  • podniesienie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej uzależnione od umiejętności i wiedzy nauczycieli (udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i zewnętrznym zgodnie z potrzebami nauczycieli szkoły)
  • stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli
  • motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego
  • doskonalenie współpracy stażysta-opiekun
  • podnoszenie kwalifikacji i uzyskiwanie dodatkowych zgodnie z potrzebami szkoły.
 3. Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły
  Inicjowanie działań poprawiających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji programów nauczania i poszerzania oferty zajęć (remont korytarzy, wymiana sprzętu, doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne itp.).
 4. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych
  • wdrażanie projektów związanych z poprawą estetyki i funkcjonalności otoczenia szkoły
  • wynajem pomieszczeń szkolnych (np. kolonie, obozy, letniska)
  • poszukiwanie sponsorów.
powrót
Strzałka do góry