(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZSO

Samorząd uczniowski ZSO Łodygowice - klasy 4-8 SP, III Gim
Opiekun Katarzyna Kubica, Agata Kosek, Krzysztof Piela
Przewodnicząca Emilia Stanisławska - kl. 8b
Z-ca Przewodniczącej Alicja Loranc - kl. 8a
II Z-ca Przewodniczącej Antonina Golec - kl. 6

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM W.JAGIEŁŁY W ŁODYGOWICACH

Rok szkolny 2018/2019

I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

art. 1

Samorząd Uczniowski jest reprezentacją uczniów na terenie gimnazjum.

art. 2

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie reprezentowani przez organa samorządu.

art. 3

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

art. 4

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrekcji szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich praw uczniów jak:

  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami – założenia systemu oceania,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo organizowania, w porozumieniu z dyrekcją szkoły, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, charytatywnej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
  • prawo zgłaszania wniosków do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
  • prawo do zgłaszania wniosków do regulaminu ucznia.

art. 5

Opiekunów Samorządu wybiera cała społeczność uczniowska gimnazjum na drodze demokratycznego głosowania, a akceptuje Dyrektor placówki.

II
CELE SAMORZĄDU

art. 6

Świadome i aktywne uczestniczenie uczniów samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w relacjach uczniów nauczycielami realizacji celów wychowawczych.

art. 7

Współuczestnictwo w procesie wdrażania i realizacji systemu oceniania

art. 8

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

art. 9

Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

art. 10

Aktywna współpraca z Samorządami LO i SP w ramach integracji uczniów ZSO.

III
WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

art. 11

Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.

art. 12

Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2 w Łodygowicach wyłania się w wyniku wyborów na pierwszym zebraniu samorządów klasowych.

art. 13

Do Samorządu kandydują uczniowie z samorządów klasowych każdej klasy. Każda klasa może zgłosić 1 do 3 kandydatów.

art. 14

Kandydat do Samorządu musi legitymować się dobrymi wynikami w nauce, minimum dobrym zachowaniem i nie być karanym.

art. 15

Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

art. 16

W wyniku wyborów, do władz Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

  • przewodniczący
  • zastępca
  • w razie konieczności – także: skarbnik, sekretarz, członkowie.

art. 17

Spotkania Samorządu odbywać się powinny w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zebrania zwoływane są przez opiekunów Samorządu.

art. 18

Kadencja samorządu trwa rok.

IV
ZADANIA OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

art. 19

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

  • czuwają nad całokształtem prac Samorządu,
  • zwołują zebrania samorządów klasowych
  • pośredniczą w rozmowach z Radą Pedagogiczną i dyrekcją szkoły w sprawach szkoły i uczniów,
  • inspirują pracę Samorządu Uczniowskiego.

V
PRZEPISY KOŃCOWE

art. 20

Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności, dysponentem funduszów jest Zarząd w porozumieniu z opiekunem.

art. 21

Fundusze samorządów mogą być tworzone:

  • z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez
  • z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
  • ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.

art. 22

Sprawy wymagające współdziałania Rady Pedagogicznej i dyrekcji szkoły z samorządem uczniowskim lub szkolnym powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich stron.

art. 23

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

art. 24

Regulamin jest uchwalony na zebrami Samorządu na drodze głosowania większością głosów.

art. 25

Artykuły regulaminu samorządu uczniowskiego mogą zostać zmienione, uzupełnione lub odrzucone przez zebranie samorządów klasowych, dyrekcję szkoły Radę Pedagogiczną po konsultacji z Samorządem

Łodygowice 14 wrzesień 2016 r.

powrót
Strzałka do góry