Rozwijanie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej

erasmus-plus

Galeria zdjęć z wyjazdu

R0020127R0020254R002031023.-Brighton-Language-School
    Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach

programu Erasmus+ KA1 na realizację projektu „English makes you stronger. Rozwijanie

kompetencji językowych kadry nauczycielskiej” na szkolenia językowe i metodyczne naszych

nauczycieli w Wielkiej Brytanii!!!

    Ośmiu nauczycieli, dzięki pozyskanym w ramach programu Erasmus Plus środkom,

skorzysta w lipcu 2015 roku ze szkoleń w Wielkiej Brytanii. Uzyskane w ramach projektu

środki staną się także szansą na realizację naszych dalszych planów, dotyczących współpracy

międzynarodowej.

    Dwutygodniowe, specjalistyczne szkolenia w English Language Centre w Brighton

i w Brighton Language College z zakresu metodyki nauczania to wspaniała szansa dla

naszych nauczycieli na poszerzenie wiedzy oraz nabycie nowych umiejętności językowych

i metodycznych z zakresu wykorzystywania metod CLIL (Content and Language Integrated

Learning), ICT, TIK i CALL w czasie zajęć lekcyjnych.

    Oprócz bloku teoretycznego szkolenia zawierają również element praktyczny,

polegający na obserwacji i prowadzeniu zajęć w klasach dwujęzycznych działających w

Brytyjskich szkołach oraz wymianie dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami kursu. Dzięki

uczestnictwie w szkoleniach nauczyciele podniosą swoje kompetencje językowe, społeczne

oraz umiejętności komunikacyjne z naciskiem na realizację projektów europejskich (techniki

negocjacji, telefonowania, przygotowywania prezentacji i pisania raportów).

Jednym z głównych założeń projektu „English makes you stronger” jest

wprowadzenie w przyszłości elementów języka angielskiego na wszystkich nauczanych

przedmiotach oraz swobodna, codzienna komunikacja podopiecznych i kadry pedagogicznej

w języku angielskim. Posłuży to, przekazywaniu naszym podopiecznym realnych korzyści

płynących z nauki języka angielskiego, co wzmocni ich wewnętrzną motywację do nauki, tak

bardzo potrzebną do pełnego wykorzystania rozwojowego każdego młodego człowieka.

W dalszej perspektywie projekt przyczyni się do realizacji działań w zakresie

współpracy międzynarodowej Szkoły oraz wymiany uczniów z uczniami z innych krajów

i zwiększenia ich mobilności edukacyjnej.

    Autorem i koordynatorem projektu jest Pani Anna Rapacz-Topiłko.

Więcej o programie Erasmus możecie Państwo przeczytać na stronie internetowej

www.erasmusplus.org.pl .

Zapraszamy do śledzenia informacji o przebiegu szkoleń w naszej placówce.